Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A Szent Grál

 

A Szent Grál 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Szent Grál  :

                                                Az egység

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Szent Grál:

                                                  Az egység

                                                 Bölcsesség

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Szent Grál:

                                                 Az egység

                                                 Bölcsesség

                                               Tökéletessége

 

 

 

 

 

 

 

 

Az emberiség történelme úgy is, mint a háborúk történelme, vagy mint az igazságot kereső lélek mindennapos szenvedésének történelme, kezdettelen idők óta tele olyan legendákkal, melyek értelmezése korról korra változott. Értelmezésük mindenkor az adott kor hétköznapjaira, s fejlődésére nagy hatással voltak.

Jelen felgyorsult világunkban ez különösen így van, mikor újabb és újabb felfedezéseket teszünk. Vonatkozik ez a múlt nagy talányaira is, hiszen megfejtésük nagyban hozzájárulhatna zaklatottsággal küzdő korunk megértéséhez.

Legtöbbünk felkapja a fejét, ha elhangzik a szó: A Szent Grál. Talán nincs még egy olyan keresztény jelkép, melynek említése ennyire zavarba ejtene bennünket .

Mi valójában a Szent Grál? Mit is értünk alatta? Hol rejtőzik?

Mind megannyi kérdés megválaszolatlanul!

A keresztény egyház Isten tiszteletein immár kétezer éve a szertartás elmaradhatatlan része, mikor a pap felemel egy megszentelt borral töltött aranykelyhet, és elhangzik a biblia szerint Jézustól származtatott szállóige:

 

 

Ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé, mely értetek és sokakért kionttatik a bűnök bocsánatára.”

 

            Vajon az oly sokszor hangoztatott szent szöveget sikerült-e maradéktalanul megértenünk, s tudunk ezen elvek alapján mindennapjainkban helyesen cselekedni?

Nem elhanyagolható az alaposság ebben az igen fontos hittörténeti kérdésben. Megfejtése nagymértékben megvilágítaná a szent ereklyék, a szent szövegek természetrajzát, s értelmezésük véget vethetne sok évszázada húzódó találgatásuknak.

Eldönthető-e, hogy vajon a Grál szimbólum, vagy csak egy szent tárgy?
 

Habár a Szent Grált évezredeken keresztül egy kehelyként ábrázolták festményeken - így is élt a köztudatban-, de korántsem biztos, hogy valójában egy kézzel fogható tárgyról van szó!

Lehetséges, hogy a Szent Grál keresése valójában inkább az emberiség istenhez vezető misztikus utazását hivatott szimbolizálni?

 

Magasabb spirituális szinteket elért filozofikus gondolkodók, magasan képzett egyházi személyek, beavatottak, megvilágosodott mesterek, illetve olyan zsenik, mint amilyen Leonardo da Vinci volt, egészen másként értelmezték a kor által autentikusnak ítélt szent szövegeket!

A Mester híres freskójával „Az Utolsó Vacsorá”-val feladta a leckét az utókornak! A festményen –mind tudjuk -nem található meg a Szent Grál, vagy mégis?

Vajon mi az igazság?


 

 

 

Volt olyan történelmi időszak, melyben a Szent Grál témáját feldolgozó művek, egyházi tiltólistán voltak. Vajon ezek csupán naiv lovagtörténetek voltak! S ha igen, vajon mivel vívták ki Róma ellenszenvét?

 

A kereszténység közel kétezer esztendeje keresi e misztikus ereklyét.  Mindeddig nem bukkantak a nyomára. Ugyan a Pendragon - legenda szerint Arthur Király egyik lovagja, sir Percival megtalálta, de bővebb információt nem tudunk róla. Elképzelhető, azonban, hogy nem a Szent Grált találta meg, hanem inkább önnön lelki üdvét. Arthur Király és a legendás Kerek Asztal Lovagjai is mind a Grált keresték, mikor is egy tanácskozás alkalmával – a történet szerint - megjelent nekik az asztal közepén.

 

            Egy másik tradíció szerint Arimatheai József e tálban fogja fel Krisztus kiömlő vérét. A feltámadás után megvádolták a holttest eltulajdonításával. Börtönbe zárták.   Étlen – szomjan tartották, mégis túlélte. Eledelét a Szent Grál biztosította, melynek őrzője volt!

 

Aki a Szent Grálból érkező erőt helyesen használja, azelőtt megnyílik a kapu a paradicsomba, és megkaphatja az élet koronáját (jel. 2,10), az öröklétezés ­ajándékát!

 

Ugyancsak legenda szól arról, hogy egy keresztes lovag látta jelenésben Jeruzsálem elfoglalásakor.

 

            Megint más elképzelések  szerint a templomos lovagok találták meg, és vitték magukkal a Skóciában fekvő Rossilyn apátságba. Egy másik történet szerint Etiópia hegyei között élő remeték egyik barlangjában van elrejtve! 

 

            A Szent Grál további sorsa ködbe vész. A XV. századot követően ötszáz éven keresztül nem is említik szinte! Elfelejtődik a köztudatban.

 

Korunk újra felfedezte magának a titkot! Több írás és könyv foglalkozik a témával, jelezve újra fontos, jelentőségteljes lett ennek a rejtélynek a megfejtése.

 

Nézzük meg alaposan a szent szöveget, próbáljuk meg értelmezni szóról szóra újra!

 

Ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé, mely értetek és sokakért kionttatik a bűnök bocsánatára.”

 

Isten földi helytartójától, Jézus Kristustól származó szavak mindegyike jelentőségteljes! Nem szabad, hogy valami is elkerülje a figyelmünket!

„Ez az én vérem kelyhe „mondja, s emeli a Grált jelezve, hogy olyan lényeges a mondandója, s az általa adott tanítások sora, mind isteni testének szent vére!

az új és örök szövetségé  „ hiszen ez a szövetség most újra meg lesz erősítve általa s tudatja, ez mindörökké az emberek birtokában van soha meg nem szűnt!

mely értetek és sokakért kionttatik a bűnök bocsánatára  „ a tanítások által, mely mindenkinek és mindenkihez szólnak, az isteni kinyilatkoztatás által, aki csak hallja azokat bűnbocsánatban részesül.

Jézus Krisztus tevékenysége a kor gondolkodás módjának megváltoztatására irányult. Beszédeit és cselekedetei egy más szemléletről, más emberi példáról mutatottak példát. Isteni magasságba emelte a hétköznapi ember minden cselekedetét gondolatát. Csodái által megmutatta isteni mivoltunkat, s azt hogy jobbá válni nem a példabeszédekben kell, hanem inkább példamutatáson keresztül érdemes!

Egy összetettebb látás eredményét hordozták magukban azok a tanítások melyeket nagyszámú hívei előtt adott. Megértésük nem csupán fizikai szinten hordoztak magukban tanításokat. A Megváltó elkötelezettségének lényege, - nem csak szimbolikusan - a szeretet mindent felölelő tanításai.

A szent evangéliumot a tanítványok megértették, s tovább örökítették, tovább hordozták, hordozzák –napjainkban is- magukban..

Jézus szent vére – tanításai - mint kiapadhatatlan forrás áradt szét az emberek között, s az emberek megnyíltak a tanítások felé. Befogadták azt!  Ő a forrás, az igaz eredet, s az apostolok a méltó „edények” akik elvitték a szeretetet és a megbocsátás igaz tanításait minden embernek.

Jézus Krisztus az utolsó vacsora alkalmával tanításainak összegzését adta meg az apostoloknak. Egy korszak lezárult közös életükben! A szent tanításokat a méltó utódok megértették, s szívükbe zárták! A megváltó őket így mindegy „szent kehelyként „- látta. Ez egy újszövetség lett a tanítások tovább vitelére, örökítésére!

A názáreti Jézus, mind megvalósított mester, a maguk tökéletességében látták a világot. Minden lény isten képmása, minden hang, jelenség, a teremtő megnyilvánulása.  .

Jézus tudta, hogy a tanítások megszabadítják bűneiktől az embereket.

 

Egy egészen más, új megközelítés talán lehetőséget kínál a Szent Grál titkának megértéséhez! A szimbólumok segítenek hidat, átjárót építeni az anyagi világ és a lényegi tanítások bölcsessége között. Utat mutatva a szeretet, a megértés, a megbocsátás, az együttérzés, a béke és harmónia világában.

Egy megvilágosodott mester – és nem kérdéses, hogy Jézus Krisztus az volt – mindig a bölcsesség szemével látja a teljes világot! Így, együtt, minden és mindenki adja meg a magyarázatot az összes feltehető kérdésre!

Az igazság az, hogy:

A megismerhető világ egy ! Nincs másik, amelyikkel össze lehetne téveszteni!

A bölcsek, akik a természetet és belső világunkat a megfellebbezhetetlenség szemével látták, mind ugyanarra a következtetésre jutottak!

            Nincs különbség a hegyvidék bölcsessége és a síkság bölcsessége között. Nem tapasztal mást egy férfi, mint egy nő. Egy nap süt le ránk, egy azon égbolt alatt éljük meg összes tapasztalatunkat.

A hitvilág fája ugyanabból a földből szívja táplálékát. Ugyanaz a nap élteti sugaraival, ugyanonnan esik rá az eső, s ugyanaz a szél hűsít minden embert, minden jelenséget. Termése, lombkoronájának árnyéka, ugyanannak a bölcsességnek a bizonyítéka mely hivatott a mindenkor, s mindenhol fellelhető tudást hirdetni!

            Testünk is ugyanabból az anyagból épül fel, egy levegőt szívunk, s ugyanazt a Földet népesítjük be!

A nagy atlantiszi bölcs, Hermész Triszmegisztosz magasztos tanában, a Smaragd Táblában így fogalmazta meg a mindenséget felölelő tételt:

                                                „ahogy fenn úgy lenn…”

 

           

             Ezt nem csak egy törvény, hanem ez az egyik legfőbb alapelv!

A mennyekben a Teremtő Atya birodalmában a bölcsesség, a szeretet, az alapigazság ( ahogy fent.),

Jézus tanításaival megvalósította ezt itt a földön (úgy lent.),

 Létre hozta egyházát, (mint kint.),

 S templomaiban, követőik szívében hordozzák isten igéjét úgy bent.)!

Jézus Krisztus megvalósította a tökéletes tanítást!  Átvitte áthelyezte – az emberi gondolkodást és a tanításokat - egy új nézőpontba. Tudta, hogy áldozatvállalása miatt - tudatos halált - fog halni.

Újabb Bölcs, Újabb megvilágosodott mester, újabb kapcsolat!

Naropa hat yogája - phowa ( átvitel) - tudatos halál!

Naropa - a tibeti buddhizmus kagyü-vonalának egyik nagy szentje -ebben a szutrájában -szent szövegében - a phowa vagy tudatos halál gyakorlatában, olyan mindenre kiterjedő leírást ad az emberi testről, mely alapjaiban változtatják meg a megismerésre törekvő ember gondolkodását!

 

 

A test középen van az élet csatornája, mint egy nád vagy bambusz szál egyenesen tündöklőn fényesen. Fenn az isteni csakránál kiszélesedik s nyitott, alul a köldöknél zárt és lekerekített. A szívnél hártyával leválasztva, rajta az isteni kinyilatkoztatás tündöklő gömbje!

 

Íme, a Szent Grál !

 

Az élet vagy központi csatorna ismert. A fej tetejénél nyitott s kiszélesedik.  Alsó vége a köldöknél, az erő csakránál zárt és lekerekített. A szívnél egy hártyával le van választva.

 Ahogy a tanítványok odaadása egyre növekedett mesterük iránt, úgy nyílt ki egyre jobban tudatosságuk kelyhe. Jézus Krisztus tisztánlátása folytán így az apostolokat testük közepén az élet, a vagy a bölcsesség csatornával az isteni tanítások csodálatosan fénylő, tündöklő Szent Gráljaként látta!

Így nyerhet magyarázatot az is, miért pont Arthur Király Kerekasztal Lovagjainak jelent meg a Szent Grál!  

           Egy keleti tanítás szerint, ha megérik a tanítván, megjelenik a mester.

Nézzük meg, hogy a Szent Grál a milyen bölcsesség tanítást ad nekünk

 

 „ahogy fenn.. „

 A szent Grál – az egység bölcsesség szent szimbóluma a mennyei atya birodalmában, mint a tökéletesség nem szorul magyarázatra!

„úgy lenn.” itt a földön ez megvalósult az emberi társadalomban, a hétköznapi életben!

  „ amint kint.”a természetben megjelenő törvényszerűségekben, mint a családok, a barátok, együttérzésében, együvé tartozásában.

„úgy bent.” Mint az ember legbensőbb lényegében, a bölcsesség vagy, élet csatornában  !

 

                                           „én és az atya egyek vagyunk”  

 

Jézus, mint tanító, maga külső, fizikai megjelenésében egy egyszerű hétköznapi ember látszatát keltette!

Tanítványai között élt, minden megkülönböztetés nélkül! Együtt evett, ivott, aludt velük! Példát mutatott a közvetlen egyszerűségről, az együttérzésről a mindennapokban, úgy ahogy a dolgok történni szoktak! S az, ahogy viszonyult hozzájuk, az maga volt a természet megkülönböztetés nélküli rendje.  Példázatokon keresztül mutatta be, milyen a szeretet a valóságban.

A tanítások tökéletessége, hitelessége így megkérdőjelezhetetlen volt.

Szellemiségében a megkülönböztetés nélküli isteni szeretetet tanította, s ez által nyugvópontra helyezte a kezdettelen idők óta tévelygő emberi képzeletet.

 

Példamutatásokon keresztül mutatta be és ez által fogadtatta el az emberekkel isteni mivoltukat.

 

Látta tanításainak tovább adását, hogy ő, mint a szent szeretet forrása hogyan tölti meg az apostolok odaadó kelyhét tanításainak nektárjával.

Tudta azt, hogy aki csak egyszer is találkozik ezekkel a szent szövegekkel, vagy csak valaki hallja azokat egyszer is, úgy azokat magába tudja fogadni, szent veleszületett kelyhébe.

Tudta azt is, hogy minden ember potenciális Szent Grál, megszületése óta! S az idők végezetéig van lehetősége arra, hogy elfogadja isteni mivoltát, s megvalósítsa küldetését!

 

 

Terjessze a Mennyei Atya, a Fiú és a Szentlélek áldását.

 

S kiárasztva csodálatos Szent Grálját a bűnök bocsánatára!

 

Jézus tanítása hatással van a tudatosság minden szintjére!

 

 

A tanítások többféle szinten mutatkoznak meg, bemutatva ezzel a dolgok megjelenésének sokszínűségét!

 

Külsőleg minden emberkülönböző lény benyomását kelti! Más és más emberi tulajdonságokat, minőségeket mutatunk, változékony módon. Ezt úgy mutatja be a bölcsesség, mint a megkülönböztetés külső igazságát, mely létrehozta a hétköznapokat, a létforgatagot.

Belsőleg az ember érzelmi, érzéki megnyilvánulásai már nagyon sok hasonlóságot mutatnak. A szeretet, a boldogság a szomorúság érzéseit nem kell különösebben bemutatni senkinek. Hiszen azonnal tudjuk, mire gondol beszélgető partnerünk, vagy az, akit épp hallgatunk, amikor az érzelmek kerülnek sorra.

S végül a testünk központjában elhelyezkedő központi vagy élet csatorna - amely az ember legfinomabb megnyilvánulási formája- a tapasztalatok, tanítások gyönyörűséges kelyhe, is mind a megfigyelhető, megtapasztalható tanítások színtere!

 

Nos, ez minden Isten Ember megkülönböztetés nélküli sajátja!

 

Így lesz tökéletes a tanítás, kerek egész! Így lesz teljes a Szent Grál, mint isteni szimbólum!

 

Kívülről láthatjuk, hogy ezt a szent szimbólumot egy hétköznapi emberi test hordozza magában, jelezve minden jelenség általános voltát!  

 

Belül az emberéltető központi csatornája átalakult a tanítások nektárjának csodálatos kelyhévé, mutatva egyben isteni eredetünket!

 

Az emberi test, a Szent Grál, s benne a tanítások nektárja, így egyben adja meg nekünk a Szent Grál igaz magyarázatát!

 

Így , ilyen szemlélet által teljesedik be mindenki szeme láttára minden bölcs összes tanításának lényege :az

 

                                                ISTEN EMBER!

 

                                                      És, hogy

 

                                                  MINDEN EGY!

 

 A bölcsességek elmondják nekünk, hogy csak együtt vizsgálva a jelenségeket, tudjuk megadni a válaszokat a kérdésekre!  Minden jelenség, minden dolog, s minden élőlény, amikor megpróbálják kiragadni éltető közegéből, megszűnik létezni! Semmi nem létezik olyan, amit külön-külön megfigyelve, magyarázhatóak lennének önmagukban! Azonban ha együtt szemléljük őket, egységben minden része s az egész is magyarázható, tökéletesen!

 

Ez minden jelenség igaz természete!

 

 

Leonardo da Vinci mester csodálatos freskóján, tehát mégis csak szerepel a Szent Grál középen Jézus Krisztussal, mind a bölcsesség nektárjának forrásaként. Mellette kétoldalt az apostolok, akik saját testükben valósították meg a mennyei atya és az ő fia lényegi tanításait! 

 

A teljesség szemével nézve ez a csodálatos alkotás az igaz eredetről , Jézus Krisztusról és az ő követőiről az apostolokról, a Szent Grálról, a Grálokról szól.

 

 

                 Ők így együtt egy újszövetség megalapítói.

 

          Így válik Jézus minden tevékenysége teljessé, magyarázhatóvá, igazzá!

Minden pillanat isteni pillanat teljes és tökéletes!

 

 

 „s az isten megteremti az embert saját képmására! „

S az ember:                                                                                                                                    

Az idők kezdete óta próbálja elfogadni isteni eredetét!

Az idők kezdete óta próbálja elfogadni isteni eredetét, és kétkedik!

Az idők kezdete óta próbálja elfogadni isteni eredetét, és küzd!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Ím, itt van el nem tűnt, 

        El nem veszve megkerült,

     Ha futsz, utol nem éred,

      Ám ha állsz, el nem hagy!

    Üdvözöllek Szent Grál

    Isteni testvérem

   Ámen

     Íme

      a

                                                           Tudat

                                                   HatártalanTiszta

                                                       Természete

                                                             a   

                                                     Szent Grál 

                                    Az Egység  Bölcsesség Tökéletessége

        Mert nem ti vagytok, azok, akik szóltok, hanem a ti atyátok lelke az a ki szól tibennetek . 

                                                        ( Máté 10.20. 1 kor.2,4)

 

Menüpontok

A Szent Grál

Cikkek: 0