Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A Húsvét szigetek

 

A misztikus óriás kőszobrok jelentése, értelme a mai napig rejtve maradt az Őt kutató emberi elme számára! Mint egy nagy, természetben megvalósított kiállítás szobrai, úgy jelennek meg a monumentális emlékei a természetnek, ezen a szigeten, bebizonyítva, a rég múlt idők, számunkra eddig rejtve maradt világszemléletét! Vajon mit tudunk kezdeni mi, a dicsőó ősök utódai, vajon feltárulnak-e titkaik előttünk, vagy örökre rejtve maradnak, megfejtetlenül!

Sajátságos módon, elődeink hihetetlen erőfeszítései tanításunkért, eddig még nem hozták el számunkra a kívánt eredményt. Megfejtések, okulások helyett, inkább könnyen megadjuk magunkat a csodálkozásnak, a hitetlenkedő fejcsóválásnak! S, turistacsoportokba verődve fényképezünk, s visszük haza megfejtetlen titkait ennek a csodálatos szigetnek!

Vajon nem maradt nekünk, utódoknak semmi kapaszkodó, semmi olyan emlék melynek segítségével értelmet nyernének ezek a monumentális emlékek! Elég lenne nekünk egy röpke kis utalás, a megannyi csoda közül, hogy kezdetét vegye ennek az érintetlen „titok szigetnek” a megfejtése!

Mi lehet az, ami ennyire megfoghatatlan ebben a rejtvényben, mi az, ami megakadályoz bennünket abban, hogy módszeres gondolkodással el kezdhessük a titkait faggatni!

Talán a nagy méretek, azok melyek visszatántorítanak bennünket, vagy talán az, hogy semmi nem indokolja számunkra a rejtvény megfejtését, hisz nem érezzük annak hívó szavát! Vagy talán az lehet a gond, hogy jelen korunk észjárásával fogunk neki a „megfejthetetlennek! Nem tudni!

Nem, valószínűleg nem a méretek lehetnek azok, amelyek megakadályoznak bennünket a megfejtésben, hiszen a „megalitok”, az egyiptomi és maya piramisok, naptemplomok már elkápráztattak minket méreteikkel! Igaz, ezek is megmaradtak titkoknak nagyrészt, de megközelítések már történtek az igazság kiderítésének irányában!

Talán egy másik indok az, ami lényeges lehet! Nem értjük, hogy miért vannak ott azok a kőszobrok, s az is kétséges számunkra, hogy ha megfejtésre kerülnének ezek a titkok, lehet, érdektelenek lennének nekünk, a XXI. sz.-i ember számára!

Igen ez lehet a megfejtés kiinduló pontja! Érezzük, valahol mélyen, hogy olyan információkat kapnánk, a megfejtés során, melyeket nem tudnánk beépíteni jelenlegi életünkbe!

Ez lenne a jó kiinduló pont? Talán nincs is olyan nagy hordereje ennek a titoknak! Lehet egy egészen hétköznapi dolog az, ami létrehozta az egész misztikus kiállítást, itt a Rapa Nuin! A Világ Köldökén!

A szobrok, a tenger partján, háttal annak, egymás mellet 15-en mind, akik most érkeztek erre a szigetre, a messzi távolból! Hosszú újjakkal derekukon, fejükön súlyos koronával, a sziget belseje felé figyelnek, mindenlátó szemeikkel!

Állva, testük törés vonaláig a földbe süllyedtek!

Vajon ennyire elfáradtak (van néhány térdeplő szobor is), vagy csak valami különös okból kifolyólag vannak úgy elásva, hogy derekuk törés vonalától látszanak csak ki a földből!

Ilyen "kiállításban" még nem volt részünk, hogy a bemutatandó "műtárgy", szinte csak félig látszik! De, vajon miért fontos ez a határvonal, ami alatt a szobor lábai nem látszanak, s miért e fölött már az! Mi az ami felkelthette a figyelmünket!

Rapa Nui, a Föld Köldöke!

Igen, pont ez a válsztó vonal az, ami alatta szobor a földbe van süllyesztve, s e fölött már látható az idejött látogatók számára! Egy gondolat villan az eszembe! Pontosan idáig terjed az emberi test föld elemének határ vonala!

Ahogy így, együtt van az ember a természettel, testeik összeérnek! Földanya teste, s a szobrok emberi alakjának képzeletbeli elemei, itt a földben azonosak egymással! Mind ha Gaia Földanyánk pont itt szülte volna meg első gyermekeit, megmutatva közös , elválaszthatatlan kapcsolatunkat Vele! Ez egy kapcsolódási pont, egy nagyon fontos találkozása a természetnek az emberrel! Hiszen azt tudjuk, Tőle kaptunk mindent, mindent amivel rendelkezünk, mindent ami kitölti életünket! Ez, egy szimbolikus kapcsolat, nem köt röghöz, de utal, s egyben emlékeztet is Minket!

Így talán, ebben a formában, már van értelme az eltemetett szobroknak!

Ez a szimbólum már beszédes!

Föld anyánk, s a szobrok kapcsolódása a föld elemen keresztül megtörtént, s megtörténik, a kezdettelen idők óta! Föld anyánk, s az ember ugyanabból az anyagnak nevezett dologból épül fel! Ez így egy komplett szimbolikus tanításként értelmezhető! Egyek vagyunk a természettel, egyek vagyunk mindannyian, akik a teremtésben részt veszünk! Mi vagyunk a Földanya gyermekei, s együtt Vele, Mi is a Kozmosz gyermekei vagyunk! De elképzelhetően lehet valami más is, valami, ami lényeges az emberi történelem számára, ami itt, ezen a szigeten tapasztalható, látható, érezhető egyszerre!

Vélhetően abban a kultúrában, mely létrehozta ezeket a szobrokat, azt jelenítették meg számunkra, mikor az Ősi Istenek a Tengerből partra értek! Nem a hétköznapi embereket ábrázolták ilyen monumentális szobrokkal, örök mementóként! Olyan istenek voltak ők, akik e földből, e földtől kapták minden megjelenési formájukat! Lehet Ők ismerték fel, s állítottak neki emléket, hogy az ember és a természet közös egységet alkotnak, elválaszthatatlan közös alapokkal rendelkeznek! Lehet ők is arra törekedtek, hogy a Minden 1 felismerését megörökítsék!

Lehet ezeknek az emlékeknek egy olyan megoldása is, hogy az égi istenek, itt értek partot, hogy tudásukat átadják az embereknek! Eddig, nem földi istenekként jöttek- mentek királyságaik között, kötöttségek nélkül, s amikor úgy érezték földi körülmények között is ki kell próbálni magukat, itt, ilyen módon tették azt! Igy, s itt tapasztalták meg az anyag lehúzó hatású, földhöz kötő erejét, s ennek "köszönhetően", földi istenekké lettek! Ám, ahogy a dolgok alakultak, a földi erők, az érzéki vágyak, annyira megerősödtek, hogy isteni tulajdonságaik elkezdtek fogyatkozni!

Ezt támaszthatja alá, hogy a kezdeti tengerparti szoborcsoport létszáma egy másik együttesben, már láthatóan megcsappant! Sőt a kezdeti szemábrázolások melyek a MIndenlátás Szemei voltak, a későbbi szobrokon már elmaradtak! Ez, talán a tisztánlátás megszűnésének ábrázolását is jelenthette, de lehet ez annak is a jele, hogy szemeik már nem különböztek aföldi, hétköznapi emberek látószervétől! Koronáik, dicsőséges ábrázolása is elmaradt!

A kezdeti harmonikus, arányos „Isten emberi alak”, ábrázolásában is változások mutatkoztak meg!

A szobrok a sziget belseje felé fordultak, jelezve azt, hogy a megoldandó feladat már a mindennapok anyagi jellegű gondjai lettek! Az emelkedő partszakasz természeténél fogva mutatta be az „emelkedő anyagi gondok tendenciáját! A szobrok kezdeti magasztos, magabiztos kiállása megváltozott! A szobrok alakja, ami a föld feletti részét illeti, egyre kisebb lett! Jelezve az anyagba süllyedés egyre erősödő voltát! Egyik másik szobornak csupán már csak egyik válla látszik a „földből”!

Ahogy a szobrok egyre jobban belesüllyedtek a földbe, ezzel egy időben a fejek mérete, a testhez viszonyított aránya egyre nagyobb lett! Ez jelenthette azt is, hogy már nem a bölcsesség vezette az Istenek uralkodását, hanem a földi agy diktálta szemlélet lett, ami a döntővé vált! Szimbolikusan, s valóságában is, az emberi test elemei folyamatosan belesüllyedtek a föld elembe, az anyagba! Jelen korunkra is ez jellemző! Az agyi gondolkodás eluralkodott a szív felett, s ahogy a sziget partja egyre emelkedőbbé vált, úgy jelezték ennek a „nagy kiállítási teremnek az alkotói” az isteni minőségek egyre nagyobb méretű hanyatlását!

A földön féli fekvő, félig álló szobrok, sőt az elásott szobrok ezt a folyamatos süllyedést, ezt a folyamatos anyagba költözést mutatják meg nekünk! Ne gondoljuk azt, hogy már nem akartak több szobrot állítani, s azért hagyták ott őket! Itt minden ábrázolás, minden adottsága a szigetnek, ezt a rendkívül egyszerű, közvetlen szimbolikus utalást, szimbolikus ábrázolást fogalmazza meg számunkra!

S a legszomorúbb, a legkönnyebben megérthető része ennek a „megvalósult történelemkönyvnek” az lett, amikor a sziget lakossága a föld alá költözött lakni! A földfelszín eredeti paradicsomi állapota megváltozott! Természeti kincsei, a nem felelős szemlélet miatt egyre jobban megcsappantak! A tenger felől már nem az Istenek jöttek, s nem a bölcsességet, s nem a szeretetet hirdették, s hozták el a szigetlakók számára, hanem az uatzók már "civilizált embernek" voltak, s kizsákmányolni jöttek! A folyamatos anyag felé fordulás magával hozta a szellemi értékek pusztulását! Kezdetét vette az isteni minőségek hanyatlását felváltó anyagias szemlélet térhódítása, ami a behordott „szennyeződések”, betegségek, s patkányok formájában, élő tanítást adtak a szigeten élőknek, s adnak nekünk is, a mai kor emberének általános formában!

Így beláthatjuk, Rapa Nui egy megelevenedett, élő történelemkönyv!

Kezdődően az aranykorral, az Istenember mindent megalkotó, áldott állapotával! S, a teremtés egyik lehetőségével folytatva, mely szerint, ha nem vagyunk állandóan éberek, s nem vizsgáljuk meg felelősen tetteink mozgató rugóit, könnyen a megkülönbözettés egyénieskedés csapdályában találjuk magunkat, mely a folyamatos környezetrombolással saját életünket veszélyezteti! 

Máig is rejtély előttünk, hogy miként szállították egyik helyről a másikra ezeket a hatalmas szobrokat úgy, hogy nem volt kiépített útvonal, ami lehetővé tette volna a mai értelemben vett szállítás egyetlen módját is! Olyan módszert találtak erre a feladatra, ami jelen tudásunk szerint ismeretlen számunkra!

A szinte megszámlálhatatlan, ismeretlen tudás majd minden eleme titokban maradt előttünk! Azonban szimbolikus utalásai nem tűnnek ismeretlennek számunkra! A kezdeti paradicsomi állapotok, a kezdeti uralkodói és alattvalói minőségek az idők folyamán elhalványultak, átalakultak! A civilizációs ártalmak mind megjelentek a szigeten, ennek kárát látta úgy a környezet, mind a lakosság anyagi, erkölcsi, morális szinten egyaránt!

Így adva egyszerre egyedi és általános tanításokat nekünk, hiszen a hanyatlás "nem csupán erre a szigetre jellemző", hanem bolygónk jelenlegi állapotát figyelembe véve, általános érvényű!

Lehetséges nem fejtettünk meg minden titkát ennek a csodavilágnak! Nem is ez volt a cél! De, úgy gondolom, múltjának és jelenének ismerete jelentős tanulságokkal szolgál mindannyiunknak!

Rapa Nui, a - Föld Köldöke - úgy érzem, nem csak a nézés központja kell legyen számunkra, hanem mind jó meditálóhoz illik, az elmélyedés eredményeként a felismerést is meg kell, hogy hozza  majd magával!

Tegyünk úgy mind, akik megértették ennek a csodálatos kiállításnak az üzenetét…

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.